EOK11051 - 17.05.2011

 

17. mai 2011. a.

Kell 11:00 - 12:00 TOP

Arutatavad teemad, informatsioon

1. Olulised kuupäevad / tähtajad lähikuudel:

- 20.05.2011 – Kultuurkapitalile taotluste (2011-2) esitamise tähtaeg
- 26.05.2011 - Jõulumäe Tervisespordi Keskus 35.a.
- 16.06.2011 - 2011.a. MM ja EM medalivõitjate ja nende treenerite austamine, Estonia talveaed, kell 13:00 
- 21.06.2011 – EOK Infotund, koht määramata, kell 11:00  
- 30.06.2011 – MTÜ-d peavad esitama kinnitatud majandusaasta aruande elektrooniliselt registrile 
    (st. hiljemalt kuue kuu möödumisel majandusaasta lõppemisest)

2. Uued juhid spordivaldkonnas

Järvamaa Spordiliit  – Jüri Ellram, esimees

3. EOK põhikirjalised koosolekud - täiskogu 28.04.2011

Protokoll:

EESTI OLÜMPIAKOMITEE TÄISKOGU PROTOKOLL
Tallinn                28. aprill 2011

Algus: kell 11:00    Lõpp:  kell 12:40
Koht: Tallinn, Viru Hotelli konverentsikeskus, saal Grande
Juhataja: Mart Siimann
Protokollija: Peeter Lusmägi
Osalesid ja oli esindatud: 78 EOK liiget (nimekiri allkirjadega Lisa 1) 

PÄEVAKORD:
1. EOK 2010.a. majandusaasta aruande kinnitamine
    EOK audiitori järeldusotsuse kuulamine ja kinnitamine
    EOK 2011.a. audiitori määramine
2. EOK täitevkomitee liikme asendusvalimised
3. EOK esindajate kogu liikme asendusvalimised
4. EOK liikmelisuse üle otsustamine
5. EOK aunimetuse omistamine
6. Informatsioon VII Eesti Spordi Kongressi ettepanekute elluviimisest

Koosoleku rakendamine
Koosoleku alguses tervitati kahe üldkoosoleku vahelisel perioodil valitud uusi EOK liikmesorganisatsioonide juhte ning mälestati leinaseisakuga lahkunud sporditegelasi.
Koosoleku juhataja Mart Siimann tõdes täiskogu otsustusvõimeliseks – osaleb ja esindatud on 78 EOK liiget 121-st.
Protokollijaks kinnitati Peeter Lusmägi ning 5-liikmelisse häältelugemise komisjoni valiti Meelis Loit, Piret Maaring, Pirje Orasson, Ants Saar ja Tõnis Teesalu.
Kinnitati Täiskogu koosoleku kodukord ja päevakord. 

Päevakorrapunktide menetlemine
1. EOK 2010.a. majandusaasta aruande kinnitamine. EOK audiitori järeldusotsuse kuulamine ja kinnitamine. EOK 2011.a. audiitori määramine
Mart Siimann tutvustas EOK 2010. aasta tegevusaruannet. Põhitegevused 2010. aastal olid: olümpiaettevalmistuse ja olümpiamängudel osalemise tagamine; VII Eesti Spordi kongressi ettevalmistamine ja läbiviimine; spordikoolituse projekti juhtimine; treenerikutse omistamise koordineerimine; liikumisharrastuse edendamine; olümpiamedalivõitjate toetamine ning turundustegevuse arendamine.
Toomas Tõnise teatas, et majandusaasta aruanne on EOK liikmetele 10 päeva varem teatavaks tehtud ja märkuseid ning kommentaare pole esitatud. Seejärel tutvustas ta raamatupidamise aastaaruannet ja EOK eelarve täitmist ning kinnitas, et EOK on oma tegevuses jätkusuutlik.
Toomas Tõnise luges ette sõltumatu vandeaudiitori Rein Voldi aruande ja tegi ettepaneku kinnitada EOK 2009.a. majandusaasta aruande koos audiitori järeldusotsusega. Samuti luges Toomas Tõnise ette vandeaudiitori Rein Voldi nõusoleku olla EOK 2011.a. audiitoriks. 

OTSUSTATI: 
1.1. Kinnitada EOK 2010. a. tegevusaruanne ja raamatupidamise aastaaruanne ning audiitori Rein Voldi järeldusotsus. 
Otsuse poolt 78 osalenud ja esindatud EOK liiget
1.2. Kinnitada 2011. a. EOK audiitoriks Rein Volt.
Otsuse poolt 78 osalenud ja esindatud EOK liiget

2. EOK täitevkomitee liikme asendusvalimised.
T. Tõnise teatas, et Jüri Tamm on esitanud avalduse enda taandamiseks täitevkomitee liikme kohalt. Täitevkomitee liikme koha täitmiseks tuleb viia läbi asendusvalimised. Nõuetekohaselt esitati EOK sekretariaati 5 täitevkomitee liikme kandidaadi nimed.
Mart Siimann esitas täitevkomitee liikme kandidaadiks Jaak Salumetsa.
Täitevkomitee liikme valimiseks viidi läbi salajane hääletus.

OTSUSTATI:
2.1. Kinnitada valimise tulemuste põhjal EOK täitevkomitee liikmeks:
        Jaak Salumets –  64 poolthäält

3. EOK esindajate kogu liikme asendusvalimised
T. Tõnise andis teada, et Eesti Uisuliit on teinud ettepaneku asendada nende esindaja EOK esindajate kogus Maire Arm alaliidu presidendi Edgar Savisaarega.
Viidi läbi salajane hääletus.

OTSUSTATI:
3.1. Kinnitada valimise tulemuste põhjal EOK esindajate kogu liikmeks:
      Edgar Savisaar –  52 poolthäält

4. EOK liikmelisuse üle otsustamine
Toomas Tõnise tuletas meelde, et EOK täiskogu kinnitas 2008.a. kriteeriumid EOK liikmeskonda kuulumiseks. EOK täitevkomitee on teinud ettepaneku võtta EOK liikmeks Janika Mölder ning Estonian Muaythai Federation.
R. Kundla: Eesti Spordiregistris nimetatud ala puudub.
T. Tõnise: Pärast EOK liikmeskonda vastuvõtmist spordiregister Muaythai osas aktiviseeritakse.
J. Jaanson: Miks on inglisekeelne nimetus?
E. Vapper: Eesti alaliit on rahvusvahelise alaliidu liige, seetõttu on inglisekeelne nimetus. Nimi on plaanis eestindada.

OTSUSTATI:
4.1. Võtta EOK liikmeks EOK põhikirja p. 9.2.3. alusel Estonian Muathay Federation, MTÜ reg. nr. 802555820. Vastuvõtmine jõustub pärast nime eestindamist – 66 poolthäält
4.2. Võtta EOK liikmeks EOK põhikirja p. 9.1.3. alusel Janika Mölder – 70 poolhäält

5. EOK aunimetuste omistamine.    
Mart Siimann edastas EOK täitevkomitee ettepaneku omistada aunimetus EOK auliige Jaak Lipsole.

OTSUSTATI:
5.1. Omistada EOK auliikme nimetus Jaak Lipsole.

6. Informatsioon VII Eesti Spordi Kongressi ettepanekute elluviimisest
M. Siimann andis informatsiooni EOK poolt tehtust

OTSUSTATI:
6.1. Võtta informatsioon teadmiseks.

Mart Siimann                    Peeter Lusmägi
President                        Protokollija

4. Teemad RK liikumisharrastuse ja spordi toetusrühma koosolekul

Eile - 16.05.2011 toimunud koosolekul kardistati järgmised temad, millega tegeleda:

* Treenerite sotsiaalsed garantiid (Stipendiumi asemele tööleping. Täna uuduvad paljudel sotsiaalsed garantiid)
* Spordiklubides ja spordikoolides harrastajate erinev kohtlemine tulumaksu tagastuste osas makstud koolituskuludelt (Spordikooli puhul tulumaks tagastatav, -klubis mitte)
* Kehalise kasvatuse osatähtsuse suurendamine koolis (Nt täiendava valikainena, klassi- ja kooliväline tegevus)
* Huviringiraha rakendamine
* Spordiseaduse kohendamine seoses treenerikutsega (Rakendusotsust ei ole – kes ja kuidas kontrollib treenerikutse olemasolu. Kas töötamine ilma treenerikutseta on sanktsioneeritav?)
* Aegunud maksupiir spordivõistlustel kingitud meenete (auhindade) eest (TMS § 49) (Täna on see summa 32 eurot osaleja kohta. 
* Tulumaksusoodustustega MTÜ ja SA nimekirja arvamisel kehtivad nõuded ei soosi oma liikmete toetamist = Vastuolu tulumaksuseaduse P 11 lõikes 2
* Eeldustega sportlaste sihttoetamine (ka nö Eesti tasemel sportlased) ning tippsportlaste tasustamise korrastamine
* EL-i uue finantsperspektiivi vahendite suunamine spordivaldkonda
* Tööandjate maksustamine erisoodustusmaksuga töötajatele sportimistingimuste loomisel
* Erivajadustega inimeste spordikorraldus, võistlus- ja saavutuskriteeriumid
* Spordiseadusega antud ja seejärel võetud kohustus KOVidel toetada spordiorganisatsioone
      Teadmiseks: Koalitsioonileppe spordi osa

    

5. Kultuurkapital

Kultuurkapital on kinnitanud arengusuunad 2012-2015.

Lisatud

6. TÜ Pärnu Kolledž

Henn Vallimäe tutvustab õppimisvõimalusi spordimänedžmendi erialal

Esitlus

7. Spordiürituste mõjust, selle hindamisest

Margus Hernits tutvustab oma magistritööd

8. Audentese Spordikooli seis 2010/2011 ja komplekteerimine 2011/2012

Õpilaskontingendi ja järgmise õppeaasta komplekteerimise osas ei ole aprilliga võrreldes muutusi.Külalisõpilased ja noortekoondiste laagrid Audenteses 01.08.2010.-16.05.2011
  Spordiala Eraldatud Kasutatud Kasutamata
   TALLINN päevi päevi % päevi
1 Kergejõustik  700 429 61% 271
2 Korvpall 300 22 7% 278
3 Võrkpall 300 300 100% 0
4 Judo 167 89 53% 78
5 Maadlus 333 100 30% 233
6 Laskmine 100 45 45% 55
7 Käsipall 200 146 73% 54
8 Tennis 200 172 86% 28
9 Ujumine 700 589 84% 111
  KOKKU 3000 1892 63% 1108
         
         
  Spordiala Eraldatud Kasutatud Kasutamata
   OTEPÄÄ päevi päevi % päevi
1 Suusaliit (mm+kv+sh) 200 96 48% 104
2 Laskesuusatamine 0 0 0% 0
3 Jalgrattasport 200 152 76% 48
  KOKKU 400 248 62% 152

Komplekteerimise ajaline graafik:
7) EOK-le info Audentese sisekonkursi tulemustest – 06.06.2011
8) Spordialaliidud esitavad EOK-le teise ringi kandidaatide nimed – 10.06.2011
9) EOK esitab kandidaatide nimed Audentesele – hiljemalt 14.06.2011
10) Vastuvõtuvestlused (2.) õpilaskandidaatidega Tallinnas ja Otepääl – 16.06.2011 kell 11:00
11) Vastuvõtuvestluste (2.) tulemuste teatamine EOK-le – 20.06.2011
12) Vastuvõtukomisjon kinnitab lepingute sõlmimisele kutsutavad sportlased – 22.06.2011
13) Lepingute sõlmimine (1.) Tallinnas ja Otepääl – 28. ja 29.06.2011
14) Vastuvõtukomisjon kinnitab lepingu sõlminud sportlased nimekirja – 30.06.2011

9. Eesti Spordiregistri (ESR) andmete uuendamine küsitlustega „Spordiorganisatsioon“ ja

„Spordikool“  Esitamise seis 16.05.2011:

- andmed korras 1616 ehk 63,3% (sh ilma tulude-kuludeta 573 (22,4%) ja koos tulude-kuludega 1043 (40,9%));
- esitamata 758 (29,7%).

Spordiorganisatsiooni tulude-kulude esitamise tähtaeg spordiregistrile on 30.juuni. Kuni selle kuupäevani  võtab spordiregister kõiki andmeid veel vastu, aga alates 1.juunist enam ise aktiivselt andmeid ei kogu.

Spordialaliidud ja spordiühendused, palun aidake hea seista selle eest, et valimisse kuuluvate teie organisatsioonide muud andmed oleksid korrektselt esitatud veel maikuus!

Need valimisse kuuluvad spordiorganisatsioonid, kes on oma andmed korrektselt esitatud, aga tulude ja kulude andmeid ei esitanud, saavad tulud ja kulud esitada samal viisil nagu nad esitasid muud andmed, st kas e-ankeediga (sisenemisel samad salasõnad mis muude andmete esitamisel) või spordiorganisatsiooni vastaval vormil e-posti, faksi või postiga. Küsimuste ja probleemide korral palume ühendust võtta spordiregistriga tel 7 303 407, esr@spordiinfo.ee .

EOK-sse kuuluvad spordiliidud saavad jälgida oma liikmeskonna andmete esitamise hetkeseisu spordiregistri administreerimiskeskkonnas http://www.spordiregister.ee/admin/ 
(vt “Liikmeskond”, “Organisatsioonid” – iga organisatsiooni taga näidatakse andmete esitamise hetkestaatus ja kuupäev.  Staatused, kus andmed on korras: “Andmed korras” ja “Andmed korras, kuid ilma tulude-kuludeta”; staatused, millele andmed pole esitatud: “E-ankeet pooleli”, “-“ (st andmed esitamata); “Ei saa kontakti”, “Ei soovi esitada”, "Andmed esitamata"; staatused, mille andmed pole (veel) korras: “Andmed puudulikud”, “Sisestamine pooleli”, “E-ankeet lõpetatud”).

ESITAMISTE TABEL 
 

10. Järgmine EOK infotund21. juunil 2011.a. – koht määramata - kell 11:00