EOK11061 - 21.06.2011

INFOTUNDIDE ARHIIV

EOK INFOTUND

21. juuni 2011. a.

Kell 11:00 - 12:00 Radisson Blu Hotel, Lounge 24

Arutatavad teemad, informatsioon

1. Olulised kuupäevad / tähtajad lähikuudel:

- 30.06.2011 – MTÜ-d peavad esitama kinnitatud majandusaasta aruande elektrooniliselt registrile 
    (st. hiljemalt kuue kuu möödumisel majandusaasta lõppemisest);
- 30.06.2011 - Audentese Spordikooli vastuvõtukomisjon kinnitab vastuvõtu ja sõlmitud lepingud 2011/2012; 
- 08.07.2011 - Eestimaa XIII Suvemängude avamine, Rakvere, kell 20:30;
- 15.07.2011 - Tulumaksusoodustustega MTÜ ja SA nimekirja arvamiseks MTA-le taotluste esitamise tähtaeg;
- 01.08.2011 - EOK kuulutab välja stipikonkursi tippsportlastele kõrg- ja kutsehariduse omandamiseks;
- 01.08.2011 - EOK kuulutab välja stipikonkursi Eesti ülikoolides õppivatele tippsportlastele treeningtingimuste  parandamiseks;
- 20.08.2011 – Kultuurkapitalile taotluste (2011-3) esitamise tähtaeg;
- 15.09.2011 - Riigi spordistipendiumid 2011-2
- 20.09.2011 – EOK Infotund, koht määramata, kell 11:00;
 

2. Uued juhid spordiliitudes

Eesti Jäähoki Liit - Jaan Mölder, president
Eestimaa Spordiliit Jõud – Helir-Valdor Seeder, president
Eesti Kepikõnni Liit - Triin Eamets, peasekretär
 

3.Spordiregister

3.1. Õiguslik alus:

Spordiseaduse muutmise seadus    
Vastu võetud 02.06.2010    
Välja kuulutatud Vabariigi Presidendi 15. juuni 2010. a otsusega nr 674 

§ 1. Spordiseaduses (RT I 2005, 22, 148; 2010, 22, 108) tehakse järgmised muudatused: 

1) seadust täiendatakse §-ga 61 järgmises sõnastuses: 
«§ 61. Spordi andmekogu
(1) Sporditegevuse korraldamise ja juhtimise ning sporditegevuses osalemise tõhustamise eesmärgil Eesti spordiorganisatsioonide, spordikoolide, spordiehitiste ja treenerite üle arvestuse pidamiseks asutab Vabariigi Valitsus riigi infosüsteemi kuuluva spordi andmekogu. 
(2) Spordi andmekogu põhimääruse kehtestab Vabariigi Valitsus. 
(3) Spordi andmekogu vastutav töötleja on Kultuuriministeerium.»; 

2) paragrahvi 9 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 
«(1) Toetust makstakse spordiorganisatsioonile, kellel on arengukava, kes on kantud spordi andmekogusse ja kes on enda kohta eelmisel kalendriaastal spordi andmekogusse kantud andmed vastutava töötleja määratud tähtpäevaks ajakohastanud.» 
§ 2. Seaduse jõustumine
Seadus jõustub 2011. aasta 1. juunil. 

Eesti spordiregistri asutamine ja registri pidamise põhimäärus  (26.05.2011)
https://www.riigiteataja.ee/akt/128052011001

3.2. Aasta 2010 andmete kogumine

Teade spordiregistri projektijuhilt. Kairis Ulp tervitab ja teatab:
Viimane kokkuvõte  spordiregistri küsitlustest.
Seisuga 20.juuni:
- andmed korras: 74,1% valimist (1892 organisatsiooni), sh kõik andmed korras 1372 (53,7%) ja tulud-kulud  esitamata 520 (20,4%);
- sisestamine pooleli või andmed puudulikud: 2,1% (53)
- andmed esitamata: 608 (23,8%).

Spordiregistri küsitluste andmeid võetakse vastu veel 10 päeva (tähtaeg 30.juuni). 
Valimisse kuuluvate organisatsioonide andmed on nõuetekohaselt esitatud siis kui:
1) kõik vajalikud andmed on esitatud (st 2010.a tegutsenud ja enne 01.07.2010 asutatud spordiorganisatsioonidel esitatud ka tulud-kulud);
2) andmed on täielikud (pole poolikult ega puudulikult esitatud);
3) andmed on esitatud enne 30.juunit. 

Hetkel on nõuetekohaselt andmed esitanud 1372 valimisse kuuluvat organisatsiooni (53,7%).

Spordialaliidud ja spordiühendused, palun aidake hea seista selle eest, et valimisse kuuluvate organisatsioonide andmed oleksid nõuetekohaselt esitatud 30.juuniks!

Spordiregistri 2011.a küsitluse info ja vormid: http://www.spordiregister.ee/index.php?ac=teade
Spordiregistri muud vormid vt "REGISTRIST": http://www.spordiregister.ee/index.php?ac=registrist
Spordiregistri andmete töötlemise info vt "ABI ja KKK": http://www.spordiregister.ee/index.php?ac=kkk 

ESITAMISTE TABEL  20.06.2011 
 

4. Eesti Spordibiograafiline Leksikon


Mahukas ESBL raamatuna valmis, ESBL elektrooniliselt aktiivne. Tegevus aga jätkub andmete lisamise ja artiklite täiendamisega, kusjuures otstarbelas on kasutada ESBL koostamiseks kujundatud struktuure, korda ja koostööd.
Lisatud ESBL toimetuse info ja üleskutse seotud spordiorganisatsioonidele:

ESBL-iga seotud spordiorganisatsioonidele

Digitaalse Eesti spordi biograafilise leksikoni toimetus on alustanud paberkandjal leksikonis ilmunud artiklite täiendamist. Kõigi artiklitega saate tutvuda meie avalikul veebilehel http://www.spordiinfo.ee/esbl/ Parima kvaliteedi tagamiseks ootame väga ka Teie aktiivset kaasa löömist. Selleks palume korra aastas kõigil organisatsioonidel vaadata üle meiepoolt tehtud täiendused ja parandused ning vajadusel teha korrektuure ning esitada uusi kandidaate. Kaasaja võimalusi arvestades oleme töö efektiivsemaks muutmiseks loonud ka uue administreerimiskeskkonna aadressil http://www.spordiinfo.ee/esbl/admin/ kust leiate muuhulgas aasta-aruande ja uute kandidaatide esitamise tähtaegade tabelid ning detailse adminlehe kasutamisjuhendi ja edasise töökorralduse. Lehele sisenemisel kehtivad paberkandjal leksikoni ettevalmistamise ajal kasutusel olnud paroolid. Kui olete unustanud oma kasutajanime või parooli, võtke palun meiega ühendust e-maili aadressil esbl@spordiinfo.ee
Väga teretulnud on ka reklaam Teie kodulehekülgedel aktiveerimaks artiklite omanikke avalikul lehel oleva tagasiside vormi kaudu ise oma andmeid korras hoidma. Sellega lihtsustame oluliselt meie kõigi edaspidist tööd.

Kaunist suve ja meeldivat koostöö jätku soovides,
ESBL-i toimetus
 

5. Võimalikest muudatustest tulumaksusoodustustega MTÜ-de ja SA-de nimekirja koostamisel


Mitme ministeeriumi, MTA, EMSL ja KÜSK töörühm on pikema perioodi jooksul kaalunud ettepanekuid tulumaksusoodustustega MTÜ/SA nimekirja arvamise osas.

Olulisemad ettepanekud:
- Senini kasutatud seose heategevuslikkusega (TuMS § 11 lg 2 p 2) välja jätmine;
- Lisada, et ühing peab olema registrisse kantud ja tegutsenud ühe aasta enne nimekirja kandmise taotluse esitamist;
- Sätestada, et oma liikmetele tasuta või liikmemaksu eest osutatavaid teenuseid ei loetaks tulu jaotamiseks või soodustuse andmiseks selle sätte mõttes;
- Lisada säte, mille järgi ei kanta nimekirja ühingut, kes on avaliku võimu valitseva mõju all ega ühingut, kel asutajaõigusi või enamusotsustusõigust teostab avaliku võimu valitseva mõju all olev isik. 

Kolm esimest spordiliikumist soosivad, viimane küsitav, kuna paljud liidud/klubid avaliku sektori mõjuva toetusega.
Teadmiseks - senikehtiv 
 

6. Treenerite kutse andmise kord - muudetud Kultuuri Kutsenõukogus 08.06.2011      


EOK treenerite kutsekomisjoni ettepanekul viis EOK Kultuuri Kutsenõukogusse ettepaneku muuta kutse andmise korda.
Punkt 5: KUTSE ANDMISE JA TAASTÕENDAMISE EELTINGIMUSED JA ESITATAVAD DOKUMENDID

5.1. Taotleja peab vastama järgmistele eeltingimustele ja  tõendama oma haridustaset,  läbitud taseme- ja täienduskoolitust, treeneri kutsetaset ja töökogemust dokumentidega:  

Treener I kutse taotlemise eelduseks on:
• vanus vähemalt 18 aastat, I taseme koolituse läbimine mahus 60 tundi, soovituslik on spordiala harrastuse kogemus

Treener II kutse taotlemise eelduseks on:
• treener I kutsetaseme omamine, II taseme koolituse läbimine mahus 100 tundi ning vähemalt 
1-aastane erialane töö¬kogemus I kutsetasemel;
• või kehalise kasvatuse ja/või spordialane kõrgharidus ning erialane täiendkoolitus viimase 4 aasta jooksul vähemalt 60 tunni ulatuses 

Treener III kutse taotlemise eelduseks on:
• treener II kutsetaseme omamine, III taseme koolitus läbimine mahus 140 tundi ning vähemalt 3-aastane erialane töö¬kogemus I ja II kutsetasemel kokku;
• või viimase 5 aasta jooksul omandatud kehalise kasvatuse ja/või spordialane kõrgharidus ning erialane täiendkoolitus viimase 4 aasta jooksul vähemalt 60 tunni ulatuses ja vähemalt 1-aastane erialane töökogemus viimasel 4 aasta jooksul;
• või 6 ja enam aastat tagasi omandatud kehalise kasvatuse ja/või spordialane kõrgharidus ning erialane täiend¬koolitus viimase 4 aasta jooksul vähemalt 60 tunni ulatuses  ja vähemalt 5-aastane erialane töökogemus viimase 8 aasta jooksul. 
 

7. Sportlaste - sh. noorsportlaste klubist klubisse üleminek      


8. Audentese Spordikooli seis ja 2011/2012 komplekteerimine      

Audentese Spordikooli lõpetamine täna - 21.06.2011 kell 15:00 Tondi 84

  Spordiala Lõpetajad 2011 Jätkavad 2011/2012 õ.-a.
1 Kergejõustik 18 30
2 Korvpall 6 17
3 Võrkpall 8 18
4 Judo 4 10
5 Maadlus 0 9
6 Käsipall 7 4
7 Tennis 6 6
8 Ujumine 1 9
9 Laskmine 1 4
  Tallinn - muud alad 4 12
  Tallinn KOKKU 55 119
       
1 Suusaalad 12 20
2 Laskesuusatamine 3 4
3 Jalgrattasport 7 8
  Otepää KOKKU 22 32

Eile - 20.06.2011 toimunud eelkomplekteerimise voorus fikseeriti komplekteerimise valmisolek 22.06.2011 toimuvaks vastuvõtukomisjoni koosolekuks:

  Spordiala Vastuvõtt 2011 Märkused
1 Kergejõustik 18* EKJL-ga läbi arutamata
2 Korvpall 11 EKL esitab nimed pingereas
3 Võrkpall 8 EVF täpsustab lisatellimuse
4 Judo 3 Kooskõlas EJL ettepanekuga
5 Maadlus 5 EML täpsustab lisatellimuse
6 Käsipall 8 Kooskõlas EKL ettepanekuga
7 Tennis 8* ETL-ga läbi arutamata
8 Ujumine 3 Kooskõlas EUL ettepanekuga
9 Laskmine 2 EL täpsustab lisatellimuse
  Tallinn - muud alad 12 Täpsustada lisatellimused
  Tallinn KOKKU 77  
       
1 Suusaalad 6 Kooskõlas EUL ettepanekuga
2 Laskesuusatamine 3 Kooskõlas EUL ettepanekuga
3 Jalgrattasport 8 EJL täpsustab lisatellimuse 
4 Orienteerumine 4* EOL-ga läbi arutamata
  Otepää KOKKU 21  

Külalisõpilased ja noortekoondiste laagrid Audenteses 01.08.2010.-16.06.2011  TALLINN        
  Spordiala Eraldatud Kasutatud Kasutamata
    päevi päevi % päevi
1 Kergejõustik  700 455 65% 245
2 Korvpall 300 103 34% 197
3 Võrkpall 300 300 100% 0
4 Judo 167 93 56% 74
5 Maadlus 333 275 83% 58
6 Laskmine 100 100 100% 0
7 Käsipall 200 190 95% 10
8 Tennis 200 200 100% 0
9 Ujumine 700 697 100% 3
  KOKKU 3000 2413 80% 587
  OTEPÄÄ        
  Spordiala Eraldatud Kasutatud Kasutamata
    päevi päevi % päevi
1 Suusaliit (mm+kv+sh) 200 96 48% 104
2 Laskesuusatamine 0 0 0% 0
3 Jalgrattasport 200 152 76% 48
  KOKKU 400 248 62% 152

9. Eesti sportlaste poolt võidetud MM ja EM medalid - 20.06.2011     


Võidetud medalite arv - 54, neist täiskasvanud 21, juuniorid 15 ja noored 18. 
Loetelu 2011-06-20 ja võrdlev tabel 1990-2011
 

10. Eesti sportlaste poolt võidetud MM ja EM medalid - 20.06.2011     


Radisson Blu Hotel, Tallinn:  Brian Gleeson - peadirektor, Girli Nurk - müügidirektor, Terje Kangro - müügijuht     
Radisson Blu - esitlus 
 

11. Järgmine EOK infotund 20. september 2011.a. – koht määramata - kell 11:00

 


KAUNIST ja EDUKAT SUVE!

Lugupidamisega, Eesti Olümpiakomitee