Rahvusvaheline Olümpiakomitee

 

 Rahvusvaheline Olümpiakomitee (ROK)                              

 International Olympic Committee (IOC)

 Comité-International Olympique (CIO)

 

  www.olympic.org

 

  • Olümpialiikumise kõrgeim võim on rahvusvaheline, mitteriiklik, mittetulunduslik, piiramatu kestusega, juriidilise isiku staatusega assotsiatsioonivormis organisatsioon Rahvusvaheline Olümpiakomitee (ROK), mille peakorter asub Šveitsis Lausanne'is.
  • Rahvusvaheline Olümpiakomitee asutati 23. juunil 1894. aastal Pariisis.
  • Iga isik või organisatsioon, kes kuulub ükskõik mil viisil olümpialiikumisse, on kohustatud täitma Olümpiaharta reegleid ning alluma ROK-i otsustele.
  • Rahvusvahelisele Olümpiakomiteele kuuluvad kõik õigused olümpiasümbolite - olümpialipu, olümpiadeviisi ja olümpiahümni kasutamise suhtes.
  • ROK-i liikmeks saab olla vaid sellise maa esindaja, kus on olemas rahvuslik olümpiakomitee, kusjuures iga ROK-i liige on organisatsiooni esindaja oma kodumaal, mitte oma kodumaa esindaja ROK-is.
  • ROK-i töövormiks on täiskogu istungjärgud, mis toimuvad vähemalt kord aastas.
  • Istungjärkude vahel juhib olümpialiikumist ROK-i täitevkomitee.
  • Täitevkomitee ning kogu ROK-i tegevust juhib ROK-i president.
  • ROK-i töökeeled on prantsuse ja inglise, nendes keeltes tekkivate tekstiliste erinevuste puhul saab eelistuse prantsuse keel, kui kirjalikult ja selgesõnaliselt ei ole sätestatud teisiti.

 

RAHVUSVAHELISE OLÜMPIAKOMITEE KOMISJONID

   Athletes' Commission - Sportlaskomisjon
   Athletes’ Entourage Commission - 
   Commission for Culture and Olympic Education - Kultuuri ja olümpiahariduse komisjon
   Communications Commission - Kommunikatsioonikomisjon
   Coordination Commissions - Olümpiamängude koordineerimise komisjonid
   Culture and Olympic Heritage Commission - Kultuuri ja pärandi komisjon
   Ethics Commission - Eetikakomisjon
   Evaluation Commission - Olümpialinna kandidaatide hindamiskomisjon
   Finance Commission - Finantskomisjon
   IOC Members Election Commission - ROK-i liikmete valimiskomisjon
   Legal Affairs Commission - Õiguskomisjon
   Marketing Commission - Turunduskomisjon
   Medical and Scientific Commission - Meditsiini- ja teaduskomisjon
   Olympic Channel Commission - Olümpia TV komisjon
   Olympic Education Commission - Hariduskomisjon
   Olympic Philately, Numismatic and Memorabilia Commission - Olümpiakollektsionääride komisjon
   Olympic Programme Commission - Olümpiaprogrammi komisjon
   Olympic Solidarity Commission - Olümpiasolidaarsus
   Press Commission - Ajakirjanduskomisjon
   Public Affairs and Social Development through Sport Commission
   Radio and Television Commission - Raadio ja televisiooni komisjon
   Sustainability and Legacy Commission
   Sport and Active Society Commission - Liikumisharrastuse komisjon
   TV Rights and New Media Commission - Teleõiguste ja uue meedia komisjon
   Women in Sport - Naised ja sport